Real Men DVD movie collectible [Barcode 5014789966223] - Main Image 1
Title:
Real Men
Synopsis:
Fabu³a z pocz¹tku niemal tradycyjna - jeden bystry a drugi silny maj¹ uratowaæ œwiat przed zag³ad¹... rzecz w tym, ¿e zag³adzie zapobiec ma dostarczenie szklanki czystej wody w umówione miejsce, w okreœlonym czasie, do r¹k w³asnych - kosmitów! Ca³a seria przeœmiesznych gagów. Agent CIA, Nick Pirandello (James Belushi) - w równie tajnej co zabawnej misji. Musi zdobyæ antidotum, by ocaliæ œwiat przed ca³kowitym zniszczeniem spowodowanym przez zatrucie ³añcucha pokarmowego na Ziemi. Antidotum jest w posiadaniu istot pozaziemskich, a te chc¹ rozmawiaæ tylko z jednym cz³owiekiem ? Bobem Wilsonem. Problem w tym, ¿e Bob Wilson jest zwyk³ym, przeciêtnym, niewiele rozumiej¹cym obywatelem. Mimo dziel¹cych obu mê¿czyzn ró¿nic, obaj za wszelk¹ cenê próbuj¹ wspólnie dotrzeæ na miejsce spotkania z UFO, nara¿aj¹c siê na liczne niebezpieczeñstwa. Spe³niona misja odmienia ¿ycie Boba Wilsona, który wreszcie z czystym sumieniem mo¿e powiedzieæ, ¿e sta³ siê ?prawdziwym facetem?
Format:
DVD
Show More
Movie Release Year:
1987
Barcode:
5014789966223
Genre:
Action
Comedy
Show More
Show Type:
Movie
Original Aspect Ratio:
1.85:1
Actors:
Barbara Barrie
Show More
Directors:
Dennis Feldman
Show More
Country of Purchase:
United States
Date Added:
2018-02-07 21:35:06
Check out these other items in our database: