Good Shepherd DVD movie collectible [Barcode 0025192867224] - Main Image 1
Title:
Good Shepherd
Synopsis:
Lata 40. XX wieku. Tu¿ po ukoñczeniu studiów Edward Wilson rozpoczyna pracê w amerykañskim wywiadzie. Tym samym jego ¿ycie splata siê z dramatycznym przebiegiem wydarzeñ okresu Zimnej Wojny. Film na motywach biografii Jamesa Jesusa Angletona, wspó³twórcy CIA. Burzliwa historia pocz¹tków Centralnej Agencji Wywiadu (amerykañskie CIA) opowiedziana przez pryzmat ¿ycia jednego cz³owieka... Edward Wilson (Matt Damon) zna wartoϾ dyskrecji i honoru, które by³y mu wpajane od dzieciñstwa. Jako m³ody, optymistycznie nastawiony do ¿ycia student Yale, zostaje zwerbowany do tajnego klubu ”Czaszka i KoÂœci”, braterskiego stowarzyszenia uniwersyteckiego dla przysz³ych przywódców. Inteligencja Wilsona, jego reputacja oraz nieustanna wiara w amerykañskie wartoÂœci wró¿¹ mu przysz³¹ karierê w Jest to film oparty na historii Jamesa Jesusa Angletona, którego nazwisko zosta³o w scenariuszu zmienione na James Wilson. G³ówny bohater jest ju¿ blisko ukoñczenia uniwersytetu Yale, po czym ma zostaæ szpiegiem. Nastêpnie awansuje i zak³ada organizacjê, która póŸniej przekszta³ci siê w CIA. Film opisuje kolejne dekady ¿ycia mê¿czyzny od collegeu po Zimn¹ Wojnê. Obok dokonañ zawodowych, obraz uka¿e równie¿, jak te osi¹gniêcia wp³yn¹ na ¿ycie rodzinne Wilsona. Dla Edwarda Wilsona (Matt Damon) dyskrecja i honor- to najwiêksze wartoÂœci. Jako student Yale, staje siê cz³onkiem tajnego stowarzyszenia Czaszka i KoÂœci inkubatora przysz³ych amerykañskich przywódców. Przenikliwy umys³, nieskazitelna reputacja i wiara w amerykañskie wartoÂœci czyni¹ go pierwszorzêdnym kandydatem do pracy w wywiadzie. Jako jeden z tajnych za³o¿ycieli CIA pracuje w sercu organizacji, która opiera siê na nieufnoÂœci, fa³szu i intrygach. Idealizm Edwarda stopniowo ulega erozji, zastêpuje go bezgraniczna podejrzliwoϾ, tym wiêksza w gêstniej¹cej atmosferze zimnej wojny. Metody wypracowane przez Wilsona zostaj¹ wdr¹¿one jako standardowe techniki operacyjne. Za ¿elazn¹ dyscyplinê i bezwarunkowe oddanie ojczyŸnie przychodzi mu zap³aciæ wysok¹ cenê. Ani ¿ona (Angelina Jolie) ani syn nie s¹ w stanie powstrzymaæ go przed poÂœwiêceniem na o³tarzu CIA, wszystkiego co najwa¿niejsze. Film jest oparty na motywach biografii wspó³twórcy CIA - Jamesa Jesusa Angletona. Pokazuje kulisy dzia³alnoÂœci amerykañskiego wywiadu oraz pocz¹tki istnienia CIA. Akcja rozgrywa siê w latach 40-tych XX wieku. Edward Wilson zna wartoϾ dyskrecji i honoru, które by³y mu wpajane od dzieciñstwa. Jako m³ody i ambitny student uniwersytetu w Yale trafia do tajnego bractwa studenckiego ”Czaszka i KoÂœci”, skupiaj¹cych najzdolniejszych studentów, z którym maj¹ wyrosn¹æ przyszli przywódcy. Inteligencja Wilsona, jego reputacja oraz nieustanna wiara w amerykañskie wartoÂœci wró¿¹ mu przysz³¹ karierê w wywiadzie. Wkrótce Wilson zostaje zwerbowany do OSS (prekursor CIA). Szybko przekonuje siê jednak, ¿e poÂœwiêcenie dla kraju wi¹¿e siê z ogromn¹ cen¹ jak¹ musi ponieϾ. Nawet jego ¿ona i ukochany syn nie s¹ w stanie zawróciæ Wilsona z drogi któr¹ obra³ i która sprawi, ¿e bêdzie musia³ poÂœwiêciæ wszystko, aby móc dobrze wykonywaæ swoj¹ pracê. Gwiazdorska obsada w filmie Roberta De Niro o pocz¹tkach istnienia CIA, wed³ug scenariusza Erica Rotha (Forrest Gump, Informator, Monachium). Kulisy dzia³alnoÂœci amerykañskiego wywiadu na wielkim ekranie. Lata 40. XX wieku. Tu¿ po ukoñczeniu studiów Edward Wilson rozpoczyna pracê w amerykañskim wywiadzie. Tym samym jego ¿ycie splata siê z dramatycznym przebiegiem wydarzeñ okresu Zimnej Wojny. Film na motywach biografii Jamesa Jesusa Angletona, wspó³twórcy CIA. Akcja rozgrywa siê w latach czterdziestych XX wieku. Edward Wilson (Matt Damon) zaraz po ukoñczeniu studiów w Yale zaczyna pracê w amerykañskim wywiadzie. Wkrótce staje siê jednym z tajnych za³o¿ycieli CIA. Oddany ”firmie” poÂœwiêca jej ca³e swoje ¿ycie. Jego ”g³ównymi ofiarami”
Format:
DVD
Show More
Movie Release Year:
2007
Rating:
R
Barcode:
0025192867224
Show Type:
Movie
Actors:
Angelina Jolie
Show More
Date Added:
2018-02-07 21:46:09
Check out these other items in our database: